Reasurans

Reasurans

Sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının yahut tamamının tekrar sigorta edilmesidir. Sigorta şirketleri, teminat verdikleri rizikolarda büyük hasarların tıpkı zamana gelme ihtimaline karşı, hasar ödemelerinde zorlanmamak için reasürans (mükerrer sigorta) yaptırır. Reasürans, sigorta şirketlerine, tek başlarına yüklenmeleri kendi sermayeleri, ihtiyatları, özvarlıkları bakımından kısaca mali yönden mümkün olmayan riskleri, sigortalayabilme imkânı verir. bir takım mali ölçüler temel alınarak, branş esasıyla tetkik edilen saklama payları, sedan şirketin risk üzerindeki mesuliyet miktarını göstermekte, aşan kısımlar ise çeşitli reasürans anlaşmalarıyla, reasürans şirketlerine devredilmektedir.
Reasüransa duyulan gereksinimin nedenleri;
Rizikonun yayılması,
Sigortacının iş kabul kapasitesinin çoğalması,
Sigortacının iş kabul esnekliğinin artarak çoğalması,
Sigorta şirketinin mali yapısının desteklenmesi,
Birikim (Kümül) Fazlasının yol açabileceği bitkisel afet zararlarının kontrolü,
Reasürörden sigortacıya teknik bilgi aktarımıdır.
Bölüşmeli Reasürans Anlaşması (Proportional Reinsurance Treaty)
Sigorta şirketi açısından mecbur devri, reasürans şirketi açısından ise zorunlu kabulü öngören reasürans anlaşmalarıdır. Sigorta şirketi, reasürans anlaşması kapsamında devretmeyi kabul ettiği her rizikoyu, önceden tespit edilmiş bir orana göre devreder ve taraflar arasındaki prim ve hasar paylaşımı bu nispet üzerinden yapılır.
Sigorta şirketi nedeni ile yapılan rizikolar üstünde reasürör denetiminin bulunmadığı bölüşmeli reasürans anlaşmalarının \”kotpar\” ve \”eksedan\” olmak üzere iki farklı uygulaması bulunmaktadır.

Kotpar Reasürans Anlaşması (Quota Share Reinsurance Treaty)
Sigorta şirketi ile reasürans şirketi, ilgili branşta sigorta edilen her riskin önceden belirlenmiş oranda, örneğin yüzde 20, yüzde 80 bu gibi, otomatik şekilde devredilmesi konusu için anlaşırlar. Buna göre, sigorta şirketi, sigortaladığı her riskin yüzde 20 oranını üstünde miktar, yüzde 80 oranını ise reasürans şirketine devreder.
Riskin paylaşıldığı oran, prim ve hasarın da paylaşım oranı olabilmekte.
Eksedan Anlaşması(Surplus Reinsurance Treaty)
Bölüşmeli reasürans anlaşmalarının yoğun olarak uygulanan biçimidir. Sedan şirket, önceden belirlenmiş limiti aşan sorumluluklarını otomatik şekilde reasüröre devretmektedir ve reasürans şirketi, kendisine devredilen işleri mecbur olarak kabul etmek zorundadır.
Primin ve hasarın belli bir nispet dahilinde sedan şirket ile reasürans şirketi arasında paylaşıldığı Eksedan anlaşmalarında sedan şirketin saklama payı, dilim (line) ismi verilen miktarların sayısı ile belirlenir. örneğin 7 plenlik bir eksedan anlaşmasında, gizleme payının 7 katı büyüklüğünde bir reasürans kapasitesinin varlığı söz konusudur.

Eksedan anlaşmalarında gizleme payları sabit bir tutar olmaz. Sedan firma, hasar ihtimali en az olan rizikolarda yüksek gizleme payı, yüksek hasar ihtimali olan rizikolarda ise düşük gizleme payı tutma hakkına sahiptir. Belirlemiş olduğu saklama payı tutarı, aynı zamanda dilim (plen) genişliğini de anlatım etmektedir.
Bölüşmeli Olmayan Reasürans Anlaşması (Non-Proportional Reinsurance Treaty )
Bir risk veya olay itibarı ile meydana gelmesi muhtemel hasarın belli bir bölümünün sigorta şirketi nedeni ile yüklenildiği reasürans anlaşmasıdır. Bu tip reasürans anlaşmalarında, riskin ve riske karşılık gelen risk priminin paylaşımı söz konusu değildir.
Reasürör, hasar miktarı daha önceden belirlenmiş limitini (deductible yahut underlying limit) aştığı takdirde hasar ödemesinden sorumlu olabilmekte.